دوره تخصصی استقرار نظام مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی

 

اهداف دوره تخصصی استقرار نظام مدیریت انرژی:

مدیریت و کارايي انرژي درک چگونگي مصرف انرژي در تأسيسات و عمليات مي باشد. اقدامات مدیریت انرژي به مجموعه اقداماتي گفته مي شود که نهايتاً منجر به استفاده صحيح و با بازدهي بيشتر انرژي مي شوند. علاوه بر درک شیوه استقرار نظام مدیریت انرژی، در اين دوره تمرکز بر روي کاربردهاي صنعتي نیز وجود دارد. مهمترين هدف مورد نظر از برگزاري دروه، آموز شهاي پايه اي براي مديران انرژي در خصوص مدیریت و کارايي انرژي با تمرکز بر صنايع و ساختمان هاي بزرگ مي باشد. اين دوره علاوه بر توسعه دانش و بينش شرکت کنندگان به موضوعات مهندسي انرژي، به آنان توانايي درک و تحليل فرآيند اندازه گيري و محاسبات کارايي را در کاربردهاي مختلف صنعتي و ساختماني مي دهد و آنها قادر خواهند بود طرح هاي مديريت انرژي را در سیستم های حرارت مرکزی با هدف بهبود کارايي انرژي تهيه نمايند.

سر فصل های این دوره:

• کلیات برنامه ریزی، مدیریت و ممیزی انرژی و جایگاه هر یک در بخش انرژی

• تعریف مدیریت انرژی

• ضرورت مدیریت انرژی در بخش صنعت

• اصول سیستم مدیریت انرژی

• برنامه سیستم مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی

• مدیر انرژی / کمیته انرژی

• انواع استانداردهای سیستم مدیریت انرژی

• استاندارد سیستم مدیریت انرژی EN16001

a. هدف

b. الزامات

c. خط مشی انرژی

d. طرح ریزی

e. استقرار، اجرا و عملیات

f. بررسی

g.بازنگری

• مطالعه موردی پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی EN16001 در یک واحد صنعتی

• ماتریس مدیریت انرژی

a. تعریف ماتریس مدیریت انرژی

b. محورهای اصلی ماتریس مدیریت انرژی

c. سطوح ماتریس مدیریت انرژی

d.نحوه تحلیل ماتریس مدیریت انرژی

• کلیات ممیزی انرژی (انواع، اهداف، ابزارها و ...)

• کلیات مدیریت و ممیزی انرژی در واحدهای صنعتی

• فرصت های صرفه جویی انرژی در تجهیزات صنعتی

• چک لیست ها و رویه های ارزیابی کارآیی انرژی در تجهیزات صنعتی

• مطالعه موردی استقرار سیستم مدیریت انرژی در چند کارخانه بزرگ

مخاطبان دوره:

مديران انرژي، اعضاي کميته هاي مديريت انرژي، سرپرستان و کارشناسان واحدهاي صنعتي و تجاري، دانشجويان و کارشناسان مرتبط با رشته هاي مهندسي انرژي و صنایع، کارشناسان شرکت هاي خدمات انرژي

شیوه برگزاری دوره:

این دوره به صورت فشرده و در 3 روز پایانی هفته تشکیل می شود. مدت زمان آن 18 ساعت آموزش عملی و تئوری در نظر گرفته شده است. در حین برگزاری دوره اطلاعات بسیار مفیدی داده خواهد شد که به درک عمیق شما از اصول و کاربردهای استقرار نظام مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی کمک می کند.

تصویر مرتبط با دوره:

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956