نكاتي در مورد سردخانه ها :

 

 

 

بسيار مهم است كه ميوه ها و سبزيجات طي مراحل برداشت محصول صدمه نبينند ، محصولاتي كه دراين خلال صدمه ديده اند عمر نگهداري بسيار كوتاهتري داشته و بعد ازآن نيزظاهرنامناسبي خواهند داشت . براي اينكه محصولات طي مرحله حمل و نقل صدمه نبينند ، بايد آنها را در محل برداشت آماده سازي ودرمحفظه هاي مخصوص كه درسردخانه ها استفاده مي شوند نگهداري نمود.
_تمام ميوه ها وسبزيجات داراي يك دماي بحراني هستند كه دردماهاي پايين ترازآن ، واكنش هاي ناخواسته وغيرقابل برگشتي كه " آسيب هاي سرمايشي " نيزناميده مي شوند،رخ مي دهند. دماي نگهداري هميشه بايد بالاتر از اين دماي بحراني باشد .

_هميشه مقداري كاهش رطوبت درزمان نگهداري درسردخانه اتفاق مي افتد ، اما اگراين كاهش رطوبت ، بيش ازاندازه باشد مي تواند مشكلاتي را پديد آورد.
_درجه حرارت و مدت زماني كه مي توان از محصولات مختلف درسردخانه نگهداري كرد، متفاوت است.
_سردخانه بايد بسيار تميز نگه داشته شود ودرهاي آن تاحد امكان كمتر باز وبسته شوند .
براي چيدمان صحيح كالا درسالن سردخانه بايد اصولي مد نظر قرار گيرد كه درصورت رعايت نشدن اين اصول مشكلاتي از قبيل فساد ، خرابي كالا ، مشكل دردسترسي ، مشكل درجابجايي و تخليه كالا ازسالن و... رخ خواهد داد .

 

 

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956