دلیل برگشت مبرد به کمپرسور

دلايل برگشت مبرد به كارتر كمپرسور زمانی که کمپرسور خاموش است :

۱ . در اثر اختلاف سطح كمپرسور و اواپراتور

۲ . در اثر مهاجرت مبرد Refrigerant Migration

۳ . اگر جدا كننده روغن در تخليه كمپرسور وجود دارد ، زماني كه كمپرسور خاموش می شود و دمای جدا كننده روغن به دمای محيط برسد چون دمای سطح جدا كننده روغن از دمای گاز تخليه كمتر است لذا مقداری از گاز مبرد تقطير شده و از راه فلوتر روغن وارد كارتر می شود .

دلايل برگشت مبرد به كارتر كمپرسور زمانی که کمپرسور روشن است :

۱ . كاركرد و يا تنظيم نادرست شير انبساط ترموستاتيكی

۲ . بيش از اندازه بودن مقدار مبرد در سيستمهائی كه از لوله موئی به عنوان دستگاه انبساط استفاده می كنند.

۳ . مشكلات ايجاد شده براي اواپراتور (مانند برفك زياد ، گرفتگی فيلتر هوا ، از كار افتادن فن و … ) كه قدرت تبخير آن را كاهش دهند.

مشكلات ايجاد شده در اثر برگشت مايع مبرد به كارتر كمپرسور :
۱ . برگشت مايع مبرد و وجود بيش از اندازه مبرد در كارتر باعث رقيق شدن روغن می گردد و لذا روغن خاصيت اصلی خود را از دست می دهد .

۲ . اگر مبرد بيش از اندازه ای در كارتر حضور داشته باشد ، مخلوط روغن و مبرد اشباع می شود و لذا جدا شدن دو سيال اتفاق خواهد افتاد .

۳ . مايع مبرد از روغن سنگين تر است و در نتيجه در زير سطح روغن جمع می شود. اين امر باعث بالا آمدن سطح روغن در شيشه رويت می شود و چنين به نظر می رسد كه مقدار روغن خوب است.

۴ . اگر مبرد مايع در روغن زياد باشد ، در زمان استارت كمپرسور كه فشار ودمای كارتر پائين می آيد، مبرد مايع تبخير شده و باعث اغتشاش شديد روغن می شود. اين امر باعث كاهش فشار روغن شده و لذا روغنكاری كمپرسور با مشكل روبرو می شود. (علت این امر در زیر توضیح داده شده است)

کاهش فشار روغن در اثر برگشت مایع مبرد :
در يك سيستم بسته مبرد هميشه توسط روغن جذب می شود حتی اگر اختلاف فشاری وجودنداشته باشد.

وقتی گاز مبرد به محفظه ميل لنگ می رسد به مايع تقطير شده و با روغن مخلوط می شود. اين امر تا اشباع كامل روغن ادامه خواهد يافت.

مقدار مبردی كه روغن جذب می كند اساسا به فشار و دما بستگی دارد و اين مقدار با افزايش فشار و دما شديدا افزايش پيدا مي كند.

در محدوده دمائی محيط، مقدا مبردي كه روغن جذب مي كند به حداكثر می رسد. وقتی كه فشار روی مخلوط مبرد و روغن كاهش يابد (همانطور كه در لحظه استارت كمپرسور ايجاد مي شود) ، مقدار مبرد مايعی كه برای اشباع كردن روغن مورد نياز است به شدت كاهش می يابد و بقيه مبرد مايع تبخير شده و به گاز تبديل مي شود.

در محدوده دمائی محيط، مقدا مبردي كه روغن جذب مي كند به حداكثر می رسد. وقتی كه فشار روی مخلوط مبرد و روغن كاهش يابد (همانطور كه در لحظه استارت كمپرسور ايجاد مي شود) ، مقدار مبرد مايعی كه برای اشباع كردن روغن مورد نياز است به شدت كاهش می يابد و بقيه مبرد مايع تبخير شده و به گاز تبديل مي شود.

اين عمل باعث مخشوش شدن شديد مخلوط روغن و مبرد می شود كه به Foaming معروف است. اين امر در استارت كمپرسور اتفاق می افتد و از شيشه رويت روغن كمپرسور به صورت كف مشاهده مي شود. اگر شدت اين امر بالا باشد حتی باعث تخليه شدن كارتر از روغن زير يك دقيقه می شود.

Foaming :
توجه داشته باشيد كه هر Foaming در كارتر دليل بر وجود مبرد مايع نيست و مخشوش شدن شديد روغن نيز باعث Foaming می شود. پديده ای كه باعث تعجب اكثر تكنيسينها مي شود اين است كه وجود مبرد مايع در كارتر باعث پائين آمدن فشار روغن و حتی باعث قطع كنترل فشار روغن می شود گرچه مقدار روغن در كارتر به حد كافي باشد. ورود مقدار زياد مبرد مايع به كارتر نه تنها باعث كاهش قدرت روغن كاری روغن می شود بلكه مبرد مايع با ورود به داخل پمپ روغن تبخير شده و راه ورود روغن به پمپ را مسدود می كند لذا روغنی پمپ نمی شود و فشار روغن به شدت كاهش می يابد.

روغن مبرد را جذب كرده و در خود حل مي كند و مبرد تقطير شده و به صورت مايع در روغن باقي مي ماند. مقدار مبردي كه روغن در خود جذب مي كند با بالا رفتن فشار و دماي محفظه ميللنگ افزايش مي يابد.

وقتي كمپرسور خاموش مي شود ، فشار و دماي محفظه بالا رفته و مبرد بيشتري در روغن جذب مي شود.

وقتي كمپرسور روشن شود فشار داخل محفظه ميل لنگ كاهش يافته و لذا مقدار مبردی كه روغن مي تواند در خود نگه دارد به شدت كاهش می يابد. در نتيجه مقدار اضافی مبرد موجود در روغن تبخير شده و از روغن جدا می شود. اين پديده به صورت کف (Foaming) از شيشه رويت روغن مشاهده می شود.

گاز مبرد ايجاد شده وارد ورودی پمپ روغن می شود در نتيجه روغن پمپ نشده و فشار روغن كاهش می يابد. متعاقبا كنترل فشار روغن، كمپرسور را قطع می كند.

 

 

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956