دوره مدیریت مستندات در شرکت های داروسازی

 

هدف از برگزاري دوره:


آشنایی با مدیریت مستندات در شرکت های داروسازی

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:


بازرسی از واحد یا مرکز اسناد و مستندات
سیستم توضیع مستندات و جمع آوری مستندات قدیم
هرم مستندات در شرکت های داروسازی
نقش مدیریت کیفیت و مسئول فنی با مرکز اسناد
اصولی که در تهیه و نگارش sop باید لحاظ نمود

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


توانایی تهیه و نگارش sop
بازرسی از واحد یا مرکز اسناد و مستندات

مخاطبين دوره:


پرسنل شاغل در صنعت
داروسازانی که قصد ورود به صنعت را دارند
مدیران عامل
کارشناسان و مسئولین فنی دارویی و کارخانجات داروسازی
آزمایشگاه کنترل کیفیت
واحد تحقیق و توسعه

شیوه برگزاری دوره :


به صورت یک روز آموزشی در پایان هفته برگزار می گردد.

 

 

 

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956