دوره آموزش اصول طراحی اکتشاف معادن در صنعت سيمان

 

عنوان دوره:
اصول طراحی اکتشاف معادن در صنعت سيمان ( سنگ آهک، مارل )

اهداف دوره :
 آشنايی با کليه مراحل اکتشاف معادن در صنعت سيمان

سرفصل های آموزشی دوره:
1. اکتشافات مقدماتی
2. بررسی های اوليه مواد و مطالعات کتابخانه ای
3. اخذ اسناد و مدارک فنی از سازمانها و ادارات دولتی و نقشه های زمين شناسی
4. تجزيه و تحليل مدارک و نقشه ها و شناسايی مناطق مستعد و تهيه برنامه تحليلی، پيبويی
5. بازديد از منطقه و تهيه گزارشات اوليه از مطالعات کتابخانه ای
6. اعلام محدوه مورد مطالعه از طرف کارفرما و تهيه عکس ها و نقشه های با مقياس1000/1
7. برداشت شيميايی و زمين شناسی و نمونه گيری های سطحی
8. انجام آزمايشات و مطالعات مختلف 
9. تجزيه و تحليل اوليه داده های صحرايی و نتايج آزمايشات انجام شده
10. بررسی و اولويت بندی بخشهای مختلف ذخيره و ارزيابی مناطق مستعد در اکتشافات تفضيلی و تفکيکی
11. اکتشافات تفضيلی، تکميلی
12. تهيه نقشه های توپوگرافی و زمين شناسی 1:1000 از محدوده انتخاب شده
13. طراحی شبکه دهانه های اکتشافی و تهيه دستورالعم نمونه گيری و اجرای آن
14. پياده کردن رئوس اکتشافات بر روی زمين و بررسی راههای دسترسی به نقاط تعيين شده
15. راه سازی و آماده سازی جهت حفاری های سطحی و عمقی در نقاط طراحی شده
16. نمونه برداری از مغز ها و چاهک ها و برداشت زمين شناسی ذخيره در عمق
17. تجزيه و تحليل اوليه نمونه ها و انجام آزمايشات و مطالعات آزمايشگاهی نمونه ها
18. بررسی دقت و صحت نتايج آزمايشگاهی و تجزيه و تحليل نتايج
19. تهيه نقشه ژئو شيميايی و انجام آزمايشات محاسبات سيمان سازی
20. تعيين بلوکهای مناسب و بلوک بندی ذخاير و نهايتا برآورد کيفيت و کميت ذخيره
21. تهيه گزارشات نهايی مطالعات ژئو شيميايی اکتشافات تفضيلی، تکميلی

مخاطبين دوره:

کارشناسان و تکنسين های بخش معدن و تنظيم مواد

مدت دوره:

دو روز

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956