اپراتوری کوره های دوار سيمان

 

عنوان دوره:

اپراتوری کوره های دوار سيمان


اهداف دوره:

معرفی پارامترهای موثر بر فرايند توليد سيمان و قابليت پخت پذيری مواد در کوره
آشنايی با اصول راهبری در کوره دوار سيمان
بررسی تاثير پارامترهای مهم بهره برداری در راهبری کوره دوار
افزايش سطح توانايی علمی و عملی مهندسان بهره برداری و اپراتورهای کوره در راهبری يکنواخت فرايند توليد

سرفصل های دوره:
1. پارامترهای موثر بر فرايند توليد سيمان
2. پارامترهای مواد و کنترل کيفی موثر بر فرايند توليد
3. پارامترهای موثر بر قابليت پخت پذيری مواد در کوره
4. اصول راهبری در کوره
5. بحث و بررسی روی نوع سوخت مصرفی
6. نحوه تنظيم مشعل و شکل شعله
7. دور و اسکن بدنه کوره
8. دما و دبی هوای اوليه، اضافی، ثانويه و ثالثيه
9. درصد O2 و CO در اينلت کوره
10. آناليز گاز و بررسی ميزان تاثير آن بر راهبری کوره
11. آسياب مواد و در مدار بودن آن
12. ID فن و مکش کوره
13. Vent air فن و مکش کوره
14. هوای نشتی
15. پارامترهای کنترل کيفی و اهميت آن در راهبری کوره
16. اهميت جلوگيری از داغ پزی
17. آهک آزاد، وزن ليتری و نحوه کنترل فرايند پخت با استفاده از آهک آزاد

مخاطبين دوره:

کارشناسان و تکنيسين ها و اپراتورهای سيستم پخت

مدت :

دو روز

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956