شيمی و فيزيک سيمان پرتلند

 

عنوان دوره:

شيمی و فيزيک سيمان

اهداف دوره: 

1. شناخت سيمان و آگاهی از کليه تحولات فيزيکی و شيميايی مواد در فرايند توليد آن
2. شناخت عوامل موثر در کيفيت سيمان
3. آشنايی با روشهای تعيين ترکيب مينرالی و شيميايی سيمان
4. آشنايی با تحولات شيميايی مربوط به گيرش و سخت شدن سيمان و عوامل موثر در مقاومت مکانيکی و دوام سيمان سخت شده
5. آشنايی با پديده های خوردگی محصولات سيمانی و روش های افزايش مقاومت اين محصولات در برابر عوامل خورنده

سرفصل های دوره:
1. تعريف سيمان پرتلند مطابق استانداردهای معتبر و آشنايی مقدماتی با مينرال های اصلی سيمان
2. انواع مواد اوليه مصرفی در فرايند توليد سيمان 
3. اکسيدهای اصلی و فرعی سيمان و نقش هرکدام بر فرايند پخت و خواص سيمان 
4. پارامترهای کيفی مواد خام، کلينکر و سيمان و نقش هر کدام بر فرايند پخت و خواص سيمان
5. نسبت وزنی مواد خام به کلينکر ( ضرايب تبديل بين مواد خام و کلينکر )
6. محاسبات تنظيم مواد خام
7. تحولات فيزيکی، شيميايی و مينرالی مواد در فرايند پخت
8. دسته بندی انواع واکنشهای فرايند پخت
9. سينتيک واکنشهای فاز جامد (مقاومت های نفوذ )
10. نقش فاز مايع در واکنش تشکيل آليت
11. فاکتورهای موثر بر قابليت پخت مواد 
12. ترمو شيمی واکنش های تشکيل کلينکر
13. مشخصات شيميايی و مينرالی فاز های اصلی سيمان و مهمترين خواص آنها
14. عوامل تشکيل آهک آزاد
15. روش های تعيين ترکيب مينرالی کلينکر و سيمان 
16. روش های آناليز شيميايی مواد خام و کلينکر سيمان 
17. هيدراتاسيون فازهای سيمان و دليل افزودن گچ به سيمان
18. گيرش و سخت شدن سيمان
19. مشخصات، خواص، و مواد کاربرد انواع سيمانهای پرتلند خاص
20. انواع فرايند های خوردگی سيمان و بتن سخت شده
21. روش های افزايش مقاومت سيمان و بتن در برابر عوامل خورنده

مخاطبان دوره:

مديران، کارشناسان و تکنيسين های دپارتمانهای مختلف توليد

مدت دوره:

دو روز

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956