چرخه ترکيبات فرار در سيستم پخت و روش های جلوگيری از آن

عنوان دوره:

چرخه ترکيبات فرار در سيستم پخت و روش های جلوگيری از آن

اهداف دوره:

1. آشنايی با انواع رسوبات مزاحم و مکانيسم های تشکيل گرفتگی
2. آشنايی با آثار و عواقب انواع گرفتگی بر شرايط بهره برداری و کيفيت محصول
3. آشنايی با عوامل موثر بر تشديد پديده های گرفتگی
4. آشنايی با روشهای جلوگيری از تشکيل رسوبات مزاحم و ايجاد گرفتگی

سرفصل های دوره:

1. مطالعه انواع رسوبات مزاحم و مکانيسم های تشکيل رسوبات پره های فن، رسوبات چرخه های آلکالی، سولفور، کلر و فلزات سنگين، رينگ های ميانی کوره، گلوله های دورن کوره، آدم برفی و رسوبات خروجی کوره و ورودی کوره
2. آشنايی با کليه عوامل موثر بر تشکيل و تشديد انواع رسوبات مزاحم
3. مطالعه آثار و عواقب ناشی از بروز انواع گرفتگی ها بر شرايط بهره برداری و کيفيت محصول
4. بررسی راهکارها و روش های جلوگيری از تشکيل رسوبات مزاحم و ايجاد گرفتگی
5. مروری بر مقالات و نتايج حاصل از پروژه های صنعتی انجام شده در اين زمينه

مخاطبان دوره:

مديران، کارشناسان و تکنيسين های دپارتمانهای مختلف توليد

مدت دوره:

دو روز

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956