دوره بانکداری اجتماعی

 

هدف از برگزاري دوره:


مفاهیم تازه بانکداری اجتماعی مقوله نسبتا جدیدی است که با گســترش فناوری ، بانک ها با دید تازه ای به آن نگاه می کنند. شاید در گذشته بانکداری اجتماعی بیشــتر به نقش بانک ها در توسعه اجتماعی دقت می کرد مانند اینکه بانکها در مردم داری کوشا باشــند یا بانکداری ســبز را پیش ببرند اما حالا بــا ورود فناوری و گســترش آن، چنین مفهومی تا حــدودی تغییر کــرده و بانکــداری از طریق شبکه های اجتماعی شکل گرفته است. بانکداری مبتنی بر شــبکه های اجتماعی ابزاری برای تحقق اهداف بانکداری اســلامی به شــمار می رود. ایــن دیدگاه وجــود دارد که بانکــداری مبتنی بــر شــبکه های اجتماعی با بانکداری ســنتی در تقابل است و به نظر می رسد این مدل در جهت پیشــبرد اهــداف بانکداری اســلامی بهتر از بانکداری ســنتی عمل کند.

رئوس مطالب و سرفصل دوره:


• شبکه های اجتماعی مجازی
• بانکداری اجتماعی و دلایل ظهور آن
• دیدگاه های بانکداری اجتماعی
• خدمات و محصولات بانکداری اجتماعی
• استراتژی های بانک ها در بانکداری اجتماعی

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


• آشنایی با دیدگاه های بانکداری اجتماعی
آشنایی با استراتژی های بانک ها در بانکداری اجتماعی

مخاطبين دوره:


1- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری
2- مدیران امورمالی, روسای حسابداری کل و معاونین آنها
3- روساء و معاونین کلیه شعب بانکها و موسسات اعتباری
4- کارشناسان امورمالی بانک ها و موسسات اعتباری

شیوه برگزاری دوره :


به صورت یک روز آموزشی کامل در پایان هفته برگزار می گردد.

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956