دوره لجستیک چابک

 

هدف از برگزاري دوره::


موضوع لجستيك از جمله مباحث مطرح در فضاي امروز صنعت كشور است كه در تحليل سيستمهاى توليدى، بخش فيزيكى زنجيره تامين را در بر مىگيرد. اين بخش كه كليه فعاليتهاى فيزيكى از مرحله تهيه ماده خام تا محصول نهايى همچون فعاليتهاى حملو نقل، انباردارى، زمانبندى توليد و... را شامل مىشود، بخش نسبتا بزرگى از فعاليتهاى زنجيره تامين را به خود اختصاص مىدهد . لجستيك هنگامي در يك سازمان صنعتي داراي توان رقابتي خواهد بود كه ضمن برخورداري از اجزاء توانمند و رقابت پذير، داراي چابكي نيز باشد. چابكي به معني عكس العمل سريع با انعطاف بالا بوده و سرعت فرايندهاي لجستيكي بهعنوان يك عامل اساسي جهت كسب مزيت رقابتي در تجارت بين المللي است. بهعبارتيديگر لجستيك يك شركت بايد هم از تامينكنندگان ي رقابتپذير كه داراي توانمنديهاي قابل رقابت درسطح جهاني باشند برخوردار بوده و هم داراي مفاهيم چالاكي باشد. چابكي لجستيك يكي از مهمترين عوامل دستيابي به چابكي كل شركت است و ميتواند اهداف استراتژيك شركت دردنياي رقابت ي امروز را برآورده سازد، بنابراين شركتها بايد براي كارآمدي عمليات با تأمينكنندگان و مشتريان همرديف شده و براي كسب سطحي از چابكي فراتر از شركتهاي انحصاري با يكديگر مشاركت كنند. متعاقباً، زنجيره هاي تامين چابك طرحهاي رقابتي بارزي هستند. يك زنجيره تامين چابك به دنبال آن است تا مشتريان و كاركنان را غني و ارضا كند كه در نتيجه به صورت مناسبي به تغييراتي كه در محيط كاري اش روي ميدهد، پاسخ دهد . لجستيك چابك ساختاري با هدف ارضا ي مشتريان و كاركنان ميباشد و در آن، هر سازماني ميتواند استراتژيهاي كسبوكار، فرآيندها، ساختار و سيسـتم هـاي اطلاعاتي خود را طراحي نمايد. با اين رويكرد، دوره آموزشي لجستيك چابك تدوين و ارائه خواهد شد.

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:


• صرفه جويي هاي هنگفت در هزينه ها
• كسب رضايت مشتري وافزايش فروش
• عامل موثر در كسب برتري رقابتي در بازار محققين
• توانمندي در طراحي و چابكسازي لجستيك
• سرعت عمل در رساندن محصولات به بازار و اجابت خواست مشتري
• بيشينه ساختن بهرهمندي از بازارهاي موقتي كال

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


• كسب رضايت مشتري وافزايش فروش
• توانمندي در طراحي و چابكسازي لجستيك

مخاطبين دوره:


مديران و كارشناسان لجستيك
• مديران و كارشناسان برنامهريزي و كنترل توليد
• مديران خريد و تداركات
• مديران و سرپرستان انبار
• توزيع كنندگان

شیوه برگزاری دوره :


به صورت یک روز در پایان هفته برگزار می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956