دوره لجستیک ناب

 

هدف از برگزاري دوره::


لجستيك بخشي از فرآيند زنجيره تامين است كه برنامه ريزي، اجرا و كنترل موثر و كاراي جريان و انبارش كالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط را از نقطه مبدا تا نقطه مصرف و با هدف برآورده سازي نيازهاي مشتريان به عهده دارد. بهره مندي از سيستم لجستيك مناسب، يكي از عوامل كليدي موفقيت در كسب وكار است، چراكه اولين جايي كه ميتوان كاهش هزينه را از آن شروع كرد لجستيك و زنجيره تامين است. قيمت تمام شده بالاي محصولات در صنايع كشور و توان پائين رقابت محصولات توليد داخل در بازارهاي جهاني سازمانها را ملزم به كاهش هزينه هاي خود مي كند. يكي از استراتژيهاي معمول كاهش هزينه به منظور حفظ سوددهي استفاده از لجستيك ناب ميباشد . لجستيك ناب مفهومي جديد است كه به تازگي به صورت علمي به آن پرداخته شده است. لجستيك ناب براي ناب كردن لجسـتيك و زنجيـره تـامين از مرحلـه سفارش گذاري براي خريد تا ارسال براي فروش به كار مي رود. ناب، رويكردي نظام مند براي شناسايي و حذف اتلاف (فعاليـت هـاي غيـر ارزش افـزوده ) از طريـق بهبود مستمر و به وسيله جريان محصول در جهت رضايت مشتري است. اصول نابسازي، شركتها را قادر ميسازد تا بيش از پيش منعطف تر و سودآورتر شـوند . براي ناب شدن، اين اصول بايد فراسوي مرزهاي فرايند توليد و ساخت معمولي باشد. همين امر باعث ميشود بسيار تلاش كنند تا اصول ناب را در زنجيره تامين به كار گيرند و اينكه اين اصول و مباني را براي ساختن زنجيره هاي قابل انطباق، منعطف و خلاق بپذيرنـد. كارشناسـان و متخصصـان زنجيـره تـأمين، كـاهش اتلافها، افزايش سودآوري و ايجاد انعطافهاي بيشتر در لجستيك را ذكر كرده اند كه برخي از اين حوزه با هاي ذكر شده با مباني ناب مشترك مي شـد . بـا ايـن رويكرد دوره آموزشي لجستيك ناب تدوين و ارائه خواهد شد.

رئوس مطالب و سرفصل های دوره:


• سازماندهي تأمين كنندگان و رتبه بندي براساس كاركرد آنها
• واگذاري وظايف طراحي محصولات به شركتهاي تأمين كننده رده اول
• طراحي قطعات براساس رويكرد سيستمي و توجه به كل محصول
• سازماندهي و مديريت تأمين كنندگان رده دوم
• تبادل اطلاعات و روشهاي توليد بين تأمين ها كنندگان رده دوم و بهبود روش
• تأمين نيروي انساني متخصص و مهندسان طراح و ساخت توسط كارخانه مونتاژكننده
• كاهش ضايعات و بهبود كيفيت
• كاهش هزينه هاي لجستيكي

مهارتهای اکتسابی پس از طی دوره:


• سازماندهي تأمين كنندگان و رتبه بندي براساس كاركرد آنها
• سازماندهي و مديريت تأمين كنندگان رده دوم
• تأمين نيروي انساني متخصص و مهندسان طراح و ساخت توسط كارخانه مونتاژكننده

مخاطبين دوره:


مديران و كارشناسان لجستيك
• مديران و كارشناسان برنامهريزي و كنترل توليد
• مديران خريد و تداركات
• مديران و سرپرستان انبار
• توزيع كنندگان

شیوه برگزاری دوره :


به صورت یک روز در پایان هفته برگزار می گردد.

 

 

 

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956